کاربرد ژئوتکستایل در جاده ها

زیرسازی جاده

ژئوتکستایل در این کاربرد باتوجه به شرایط محل در یک یا چند نقش اصلی به کار می رود در جداسازی subgrade و مواد سنگی و دانه‌ای واقع می گردد، در فیلتراسیون ، ژئوتکستایل آب ، چه جریان تحت فشار در اثر نیروهای دینامیکی و چه جریان ثابت را با فیلتر از خود عبور داده و از ورود خاک نرم به درون لایه سنگی پی (Aggregate) و لایه های زهکش جلوگیری می کند ، در نقش مستحکم سازی ، موجب استحکام مواد نرم ( subgrade خصوص CBR > )
می شود و میزانCBR را تا حد مطلوبی افزایش می دهد و با توزیع فشار منطقه ای و موضعی از فرو رفتن مواد سنگی و دانه ای پی به درون Subgrade نرو و مرطوب جلوگیری می کند و نیز نقش زهکشی دز جاده را بهبود می بخشد .

 

روکش جاده

منبع اصلی تخریب در فرش جاده تزریق آب ناخواسته به درون ساختار از طریق ترک موجود در سطح فرش است ، هنگام ساخت با تجدید فرش بزرگراه ، جاده ، باند فرودگاه ، محل های پارکینگ الحاق پارچه بین اندود اتصال (tack coat) و لایه جدید آسفالت به سد رطوبت موثری را ایجاد کرده و زیر پی را در مقابل نفوذ آب سطحی حمایت می کند . در این کاربرد ژئوتکستایل دارای دو مکانیزم برای بهبود عملکرد روکش می باشد اول اینکه بعنوان لایه ی میانی با جذب تنش ‌و فشار از انتشار ترک خوردگی بازتابی (reflective) از روکش قدیمی به روکش جدید جلوگیری کرده و یا به تعویق می اندازد و دوم ، بعنوان لایه ی ضدرطوبت از ورود نزولات آسمانی و مایعات سطحی از طریق ترم های آسفالت به درونایه زیرین و مرطوب سازی subgrade و متعاقب آن از گسیختگی و ضعف subgrade جلوگیری می کند .
روشی که اغلب برای بازسازی ( مرمت ) جاده ترک خورده و گسیخته به کار می رود روکش Ac می باشد ، این عمل موقتا ترک ها را می پوشاند و بعد از اینکه روکش جایگزین شد ، هر حرکت جانبی یا طولی جاده موجب انتشار ترک های روکش قبلی به روکش جدید می‌گردد و ترک های بازتابی رخ می دهد این حرکت موجب ورقه و ریشه شدن و پریدگی در طول ترک های بازتابی گشته و راهی برای نفوذ آب های سطحی به لایه ی پی ( subgrade) می‌گردد . در زیر روکش‌ جدید Ac ، ژئوتکستایل می تواندبرای دفع فشارهای وارده ناشی از حرکت روکش قبلی ، استحکام کششی ایجاد کند ژئوتکستایل به عنوان لایه ی میانی در دفع فشار ناشی از ترک های افقی و عمودی عمل می‌کند آغشتسازی ژئوتکستایل با قیر و آسفالت ، یک لایه ی غیرقابل نفوذ را نسبت به آبهای سطحی به وجود می آورد ، بخاطر سنخیت و قرابت الیاف پلیمری با مواد نفتی ، جذب قیر مواد اتصال Teck coat. به لایه ژئوتکستایل به خوبی صورت می گیرد .