کاربرد ژئوتکستایل ها در جمع آوری مایعات و لوله گاز

سیستم جمع آوری مایعات و گاز

ژئوتکستایل نبافته و بافته شده برای مایعات محلول و سیستم های جمع آوری گاز استفاده می شوند این محصولات کارائی سیستم را برای دفتون زباله ها و هم برای طرح پاکیزه سازی آب زیرزمین افزایش می دهند . انتخاب ژئوتکستایل های نبافته برای پاکیزه سازی محیط و کنترل ضایعات همانند انتخاب برای سیستم های زهکشی زیرزمینی است . لایه های نبافته سنگین وزن ، عموما جهت این امر مناسب می باشند . در خطوط انتقال نفت و‌گاز ، جهت مهار کردن نیروی شناور و جلوگیری از حرکت رو به بالای لوله هنگام عبور سیال باید جهت افزایش نیروی عمودی ، تمهیداتی اتخاذ کرد که این امر در گذشته با وزنه های بتنی انجام می شد . لذا در صورت عدم استفاده از وزنه های بتنی ، خاک و مصالح بالای لوله تنها نیروی مقابله کننده با حرکت رو به بالای لوله خواهد بود و لیکن در صورت استفاده از سیستم یکپارچه خاک و ژئوتکستایل می توان وزن کل خاک اطراف و روی لوله و دیواره های کانال را بر سطح مقطع لوله اعمال نمود و به این ترتیب به وزن کافی جهت مقابله با نیروی شناوری دست یافت .

مکانیزم عملکرد ژئوتکستایل

تو یه مناسب وزن خاک برسطح لوله توان کششی و عدم گسیختگی ژئوتکستایل مقاومت کافی برای غلبه بر نیروی شناوری را تضمین می نماید . علاوه بر این خاصیت جذب آب توسط ژئوتکستایل باعث می گردد که آب های نفوذ به کانال را جذب کرده و با قابلیت آب گذاری و عبور از سطح خود موجب کنترل جریان آید. محل تراشه حفر شده می گردد.