معرفی و کاربرد ژئوتکستایل

ژئوتکستایل

 

چنان چه مشهود است پیشوند ژئوتکستایل( GEO) یعنی با خاک پوشاندن و (Texeile) یعنی پارچه ، بدین ترتیب آن را منسوج با قابلیت پوشاندن خاک ترجمه می کنند.
بدین ترتیب ژئوتکستایل محصولاتی هستند که در فونداسیون ها ، زیرخاک ، روی صخره ها ، هر سطحی که با خاک پوشانده شودو با هر منظور مشابه دیگری که در علم مهندسی زمین و یا مواد وابسته به آن و در پروژه های ساختمان سازی ، راه سازی و تثبیت خاک ها و یا صخره های ناپایدار به کار می رود .
ژئوتکستایل بخاطر ایفای نقش متنوع دارای زمینه های کاربردی فراوانی می باشد که در ذیل چند کاربرد عمده آن ذکر شده است:

۱- زیرسایه جاده
۲- روکش جاده
۳- زیرسازی خط آهن
۴- ثبات و تحکیم خط های آهن
۵- کنترل فرسایش
۶- دیوارهای محافظ
۷- زهکشی زیرزمین
۸- کنترل نگهداری ضایعات
۹- سیستم جمع آوری مایعات و گازها
۱۰- حفاظت ژئو ممبرن
۱۱- سدسازی