معرفی انواع ژئوتکستايل

در عصر حاضر جهت گسترش حمل ونقل و سازمان دهی جاده ها نيازمند به ایجاد زیرساخت هایی هستیم که توان حمل و مقاومت در برابر نیروهای وارده را داشته باشند. اگر زیرسازی جاده، راه آهن و فرودگاه ها به نحو احسن صورت نپذیرد، مسلماً خسارت های جبران ناپذیر بسیاری را متحمل خواهیم شد. همین امر […]