ژئوتکستايل نبافته

در تولید سازه های عمرانی و بتنی جهت مشخص کردن چارچوب و قالب بندی ردیف های بتنی از یکسری الیاف ریس پلیمری با نام ژئوتکستايل استفاده میشود .محدوده کار ژئوتکستايل ها فقط به سازه های عمرانی مرتبط نمی شود و محدوده گسترده ای را در زمینه صنعتی ،کشاورزی و شیمیایی نیز بازی می کند دسته […]